ДОГОВІР №

 

м.Миколаїв                                                                                                                                                                                                    ___ ________ 2021 р.           

 

____________________________ в особі __________________, що діє на підставі Статуту, (далі — Покупець) з однієї сторони, та ПП «Промхім» в особі директора Журецького А.Я., що діє на підставі Статуту (далі — Постачальник) з іншої сторони, а разом далі по тексту Сторони уклали цей Договір про наступне: 

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов Даного договору Постачальник зобов’язується поставити Товар у власність, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити поставлений Товар.

1.2. Найменування, асортимент, комплектність, кількість, ціна одиниці і загальна вартість Товару узгоджується Сторонами в видаткових накладних, специфікаціях, які є невід’ємною частиною цього Договору.

1.3. Якість Товару повинна відповідати: діючим  державним стандартам і технічним умовам, іншой технічной документації, яка встановлює вимоги до постачаємого  Товару, а також вимогам Покупця, зазначеним у специфікаціях або видаткових накладних.

1.4. Товар, що поставляється, пакується в тару відповідно до вимог стандартів або технічних умов. Упаковка, тара, поверненню не підлягає і входять у вартість Товару.       

 

  1. ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ

2.1. Постачальник зобов’язаний передати разом з Товаром комплект технічної документації передбаченої виробником, а також оригінали бухгалтерських документів

— рахунок-фактуру, оригінал;

— видаткову накладну, оригінал;

— податкову накладну в електронній формі в термін, встановлений чинним законодавством України.

2.2 У разі відсутності документів зазначених в п. 2.1. цього Договору, Товар приймається на відповідальне зберігання і вважається не поставленим до моменту надання Постачальником всіх необхідних документів.

2.3 Термін та умови гарантії на поставлений товар оговорюються в технічній документації заводу-виробника яка в обов’язковому порядку надається Постачальником разом з товаром або вказується в специфікаціях чи окремих додатках до даного договору.

2.4. Якщо поставлений товар виявиться дефектним або не буде відповідати умовам даного Договору, Постачальник зобов’язаний за свій рахунок протягом 40 діб з часу документального підтвердження дефекту замінити дефектний товар іншим. Рекламація по якості повинна підтверджуватися актом експертизи.

2.5. Кількість товару визначається по кількості упаковок, місць, за вагою (брутто, нетто), штук зазначених у супровідних документах (накладній, рахунку-фактурі).

2.6. Узгодження між сторонами уточнених характеристик та додаткових вимог щодо якості та комплектності, не передбачених даним Договором здійснюється сторонами в окремому порядку.  

 

  1. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна Товару, вартість конкретної партії і порядок оплати вказується у видаткових накладних та Специфікаціях.

3.2. Загальна сума цього Договору визначається як сума всіх цін, зазначених у всіх видаткових накладних та Специфікаціях.

3.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України — гривні, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний в цьому Договорі.

3.4. Датою оплати Товару вважається дата надходження грошових коштів на поточний рахунок Покупця.

 

  1. БАЗИСНІ УМОВИ ТА СТРОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка Товару проводиться транспортною компанією «Нова пошта», на умовах DDP склад компанії перевізника в ______________________________________________ (ІНКОТЕРМС 2010), якщо інше не передбачено специфікаціями.

4.2. Прийомка Товару за кількістю та якістю здійснюється на території Покупця відповідно до «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю», затвердженої Постановою Держарбітражу при Раді міністрів СРСР від 15.06.1965 р № П-6 (зі змінами та доповненнями) та «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю», затвердженої Постановою Держарбітражу при раді міністрів СРСР від 24.04.1966 р № П-7 (із змінами і доповненнями).

 

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх договірних зобов’язань згідно з чинним законодавством та умовами цього Договору.

5.2. У разі порушення термінів поставки Товару, Постачальник сплачує штрафні санкції в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості Товару за кожний день прострочення, впродовж всього  терміна прострочки.

5.3. У разі порушення термінів оплати Товару, Покупець сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплаченого Товару за кожен день прострочення.

5.4. Оплата штрафних санкцій не звільняє жодну зі Сторін від виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

5.5. У разі не реєстрації, неправильної або несвоєчасно реєстрацією Постачальником податкових накладних в системі електронного адміністрування податку на додану вартість або не надання Покупцеві податкової накладної в електронній формі або вчинення інших дій / бездіяльності, в результаті чого Покупець втратить права на податковий кредит, Постачальник зобов’язаний сплатити покупцеві штраф у розмірі втраченого Покупцем податкового кредиту. Такий штраф Постачальником сплачується в семиденний строк з дня пред’явлення вимоги Покупцем.

 

  1. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань по даному Договору, якщо воно викликано обставинами непереборної сили (форс-мажор), таких як: стихійні лиха, пожежі, повені, землетруси, війна, блокада, окупація, ембарго, заборони на експорт (імпорт), акти або закони, видані державними органами та які знаходяться під їхнім контролем.

6.2. У випадку настання обставин непереборної сили, строк виконання зобов’язань відсувається відповідно до часу, на протязі якого будуть діяти такі обставини. Якщо ці обставини і їх наслідки будуть продовжуватися більш 3 (трьох) місяців, то кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань по даному контракту й у цьому випадку жодна зі сторін не буде мати право на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

6.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за контрактом у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин, зобов’язана негайно повідомити (телексом, факсом) іншу сторону, а також на протязі 15 (п’ятнадцяти) днів зі дня настання форс-мажорних обставин вислати повідомлення установленої форми, видане представником відповідної Торгової (Торгово-промислової) палати з указівкою наявності зазначених вище подій, дати їх настання і тривалості.

6.4. Неповідомлення або невчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за не виконання зобов’язань. Наявність форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена представником відповідної Торгово-промислової Палати.

 

 

  1. УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

7.1 Всі спори між сторонами з приводу виконання даного договору вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди спірне питання підлягає вирішенню в Господарському суді згідно чинного законодавства України.

 

  1. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до 31 грудня 2016 року.

8.2. Якщо за 15 діб до закінчення терміну дії даного Договору жодна із сторін не попередить письмово про його закінчення (розірвання), то він вважається пролонгованим на тих же умовах на наступний календарний термін (річний період). Сторона яка є ініціатором розірвання даного Договору у будь якому разі повинна виконати усі попередні зобов’язання за цим Договором.

8.3. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома сторонами.

8.4. Цей Договір складений у двох примірниках по одному примірнику для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

8.5. Сторони підтверджують свій статус платників податку на прибуток на загальних підставах, відповідно до чинного законодавства України.

У разі, якщо одна із сторін договору змінила статус платника податку на прибуток вона повинна письмово повідомити про це іншу сторону за договором впродовж 3-х календарних днів з моменту зміни статусу.